Hotline
+905543461075
Bakanlık Yardım Toplama Sırasında Alınacak Tedbirleri Yayınladı - Bölgenin Öncü ve İlkeli Haber Sitesi

İçişleri Bakanlığı; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim kurulu tavsiyeleri üzerine yardım toplama sırasında alınacak tedbirleri konu alan bir genelge yayınladı.

Yardım Toplama başlığı altında yayınlanan genelge:

Tüm Dünya’da etkisi görülen Covid19
salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni
açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına hayatın her alanına yönelik tedbirler Sağlık
Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları
doğrultusunda alınmakta ve uygulanmaktadır.
İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel
prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu
için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde
faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmaktadır.
Bu çerçevede 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu uyarınca kişiler ya da kuruluşlar
tarafından yetkili makamlardan izin alınmak suretiyle gerçekleştirilecek yardım toplama
faaliyetlerinde de Covid19
salgınına yönelik tedbirlere uyulması büyük önem taşımaktadır.
Yardım toplama faaliyetinin kapsayacağı il ve ilçe durumuna göre izin vermeye yetkili
m e r c i l e r o l a n V a l i v e K a y m a k a m l a r ı m ı z c a y a r d ı m t o p l a m a i z n i b a ş v u r u l a r ı
değerlendirilirken, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun “Başvurunun incelenmesi ve
izin” başlıklı 9 uncu maddesinde yer alan “İzin vermeye yetkili makamlarca başvuru
üzerine; işin önemi, yardım toplama faaliyetine girişeceklerin yeterlikleri, yapılacak
hizmetin amaca ve kamu yararına uygunluğu, yardım toplama faaliyetinin başarıya
ulaşıp ulaşamayacağı ve gerekli görülen diğer konular üzerinde inceleme yapılır”
hükmü doğrultusunda;
1. Zorunlu olmayan sosyal hareketliliğin azaltılması ve Covid19
salgınının
bulaşıcılığının kontrol altında tutulması bakımından konut, işyeri veya arazilerin dolaşılarak
ayni ve nakdi yardım (örneğin ayni olarak mahsul edilmiş zirai ürün toplanması vb.)
istenilmesi yöntemlerinin sosyal izolasyona ve mesafe kuralına aykırılık oluşturup
oluşturmayacağı,
2. Geniş halk kitlelerinin toplanmasına ve kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına
sebebiyet verebilecek yardım çadırı, kermes gibi sosyal aktivitelerin Covid19
salgınının
yayılma riskini artırıp artırmayacağı,
yönünden değerlendirilmesi,

Öte yandan, 2860 sayılı Kanuna göre izin alma zorunluluğu bulunmayan kamu
yararına çalışan dernek, kurum veya vakıflar tarafından gerçekleştirilecek yardım toplama
faaliyetlerinde de başta temizlik, maske ve mesafe kuralları olmak üzere Sağlık Bakanlığı ve
Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından kapalı ve açık yerler için belirlenen ilave önlem ve
kurallara uyulması,
sağlanmalıdır.
Valilik/Kaymakamlıklarımızca yukarda belirtilen tedbirlerin hayata geçirilmesi için
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72’nci ve Yardım Toplama Kanununun 9 uncu
maddeleri uyarınca gerekli kararların alınması,
Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen
çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlarla ilgili
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci ve Yardım Toplama Kanununun 29 maddesi
gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri
gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun
195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda;
Bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim.

T.C. İçişleri Bakanlığı

Paylaş