Hotline
+905543461075
Umumi Hıfzıssıhha 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca ek tedbirler - Bölgenin Öncü ve İlkeli Haber Sitesi

T.C. 
 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 
 
İller İdaresi Genel Müdürlüğü 
 
 
Sayı : 89780865-153- .../04/2020 
 
Konu : Sokağa Çıkma Yasağı 
 
 
Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun 
önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum 
sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal 
mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma adına birçok tedbir kararı alınarak 
uygulamaya geçirilmiştir. 
 
Alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızına olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi 
amacıyla; Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak ilini kapsayacak şekilde, İl İdaresi 
Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca 
il valileri tarafından aşağıdaki ek tedbirlerin alınması gerekmektedir. 
 
Bu kapsamda; 
 
1- 17.04.2020 tarihi saat 24.00 ile 19.04.2020 tarihi saat 24.00 arasında (hafta sonu) 
aşağıda belirtilecek istisnalar hariç olmak üzere Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, 
Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, 
Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, 
Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il 
sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanacaktır. 
 
2- AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR 
 
a) Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri (Bu 
işyerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.) ile bu işyerlerinin sadece ekmek 
satan bayileri, 
b) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin 
faaliyetleri yürüten işyerleri, 
c) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan 
hastaneleri, 
 
 
ç) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile 
işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı 
bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal 
Destek Birimleri vb.), 
 
d) Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir 
adet ve il sınırları içinden geçen şehirler arası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için 
bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde 
kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile 
belirlenecektir.), 
e) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve 
işletmeler (Rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi), 
f) PTT, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri, 
g) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri, 
 
 
ğ) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. 
faaliyetleri yürüten işletme/firmalar, 
 
h) Bulunduğu yerin İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından izin verilmesi şartı ile 
makarna, un, süt, et, balık üretimi gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve 
kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için 
ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler, 
 
 
ı) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan 
firmalar, 
 
i) Oteller ve konaklama yerleri, 
 
j) Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri, 
 
k) Çalışanları inşaat alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı devam eden 
büyük inşaatlar (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin 
verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere 
gitmelerine izin verilmez. Çalışma sadece inşaat alanı ile sınırlıdır.), 
 
l) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları, 
 
3- İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER 
 
a) Bu Genelgenin (2) numaralı başlığında yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve 
Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanlar, 
 
b) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik 
görevlileri dahil), 
 
c) Acil Çağrı Merkezleri, AFAD, Kızılay ve Vefa Sosyal Destek Birimlerinde görev 
alanlar, 
 
ç) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye 
görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar, 
 
d) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken tedarik 
sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar, 
 
e) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve 
yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar, 
 
f) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal 
koruma/bakım merkezleri çalışanları, 
 
g) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar 
ile bunların veli/vasi veya refakatçileri, 
 
ğ) Demir-çelik, cam, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin yüksek 
dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması 
gereken bölümlerinde görevli olanlar, 
 
h) Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve 
işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla), 
 
ı) Bozulma riski bulunan bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, işlenmesi, 
pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar, 
 
i) Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler, sokak 
hayvanlarını besleyecek kişiler ile evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere 
dışarı çıkacaklar (ikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla), 
 
j) Veteriner hekimler, 
 
k) Ekmek dağıtımında görevli olanlar, 
 
l) Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil), 
 
m) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel 
ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar, 
 
n) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle işyerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş 
yeri hekimi vb.), 
 
o) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis 
çalışanları, 
 
ö) Tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli olan ekim-dikim, sulama-ilaçlama gibi 
faaliyetler kapsamında bölgesel özelliklere göre İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca izin verilenler, 
 
p) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye 
ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel, 
 
r) 19.04.2020 Pazar günü saat 18.00’dan sonra geçerli olmak üzere tedarik zincirinin 
aksamaması amacıyla; marketler ve sebze-meyve hallerine mal, malzeme ve ürünlerin nakli, 
depolanması ve satışa hazırlanması aşamasında görevli olanlar (Bu madde kapsamında hiçbir 
şekilde mal, malzeme ve ürün satışı yapılamaz.), 
 
Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşların evlerinde kalması esastır. 
 
. Daha önceki Genelgeler kapsamında düzenlenmiş olan (sağlık ve cenaze için 
verilenler hariç) seyahat izin belgeleri (yola çıkmış olanlar hariç) Pazartesi günü itibariyle 
geçerli olacaktır. 
. Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi amacıyla görevli olan 
kamu görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarını teminen belediyelerce gerekli tedbirler 
alınacaktır. 
. Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla Vali ve Kaymakamların başkanlığında 
fırıncılar odası, yerel yönetim, emniyet ve jandarma temsilcilerinin katılımıyla oluşacak 
komisyon tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle il/ilçe ekmek 
dağıtım planı yapılacak, bu planda il/ilçedeki ekmek üreten işyerlerinin sorumlu oldukları 
dağıtım bölgeleri (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım bölgesi için görev yapacak 
araç listeleri belirlenecektir. Bu şekilde yapılacak planlama dışında sadece Vefa Sosyal Destek 
Birimleri ekmek dağıtımını gerçekleştirebilecektir. 
. Gazete dağıtımı, sadece gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak kendi dağıtım 
araçları, tespit edilecek içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla 
yapılacaktır (Gazete dağıtımının evlere servis şeklinde yapılması esastır.). 
. Bu Genelgenin (2) numaralı “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlar” başlığının (h) 
maddesi ile (3) numaralı “İstisna Kapsamında Olan Kişiler” başlığının (ö) maddesi 
kapsamındakilere yönelik kararlar İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca en geç 16.04.2020 Perşembe 
günü saat 22:00’a kadar alınacaktır. 
 
 
Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Valiler/Kaymakamlar tarafından ilgili mevzuat 
uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan 
verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara 
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta 
olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, 
konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında 
gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda; 
 
Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim. 
 
 
 
 Süleyman SOYLU 
 
 Bakan 
 
 
 
DAĞITIM: 
 
Gereği: 
 
Bilgi: 
 
81 İL VALİLİĞİNE 
 
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 
 
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINA 
 
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINA 
 
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ 
BAŞKANLIĞINA 
 
GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 
MERKEZ BİRİMLERİNE 
 
 
 
CUMHURBAŞKANLIĞINA 
 
ADALET BAKANLIĞINA 
 
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL 
HİZMETLER BAKANLIĞINA 
 
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞINA 
 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA 
 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR 
BAKANLIĞINA 
 
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞINA 
 
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINA 
 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA 
 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA 
 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINA 
 
SAĞLIK BAKANLIĞINA 
 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ 
BAKANLIĞINA 
 
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINA 
 
TİCARET BAKANLIĞINA 
 
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI 
BAKANLIĞINA 
 
 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Yorum Yaz


En fazla 500 karakter. 500 karakter kaldı.

Paylaş